Salt Farmers (Set of 2) - Abhishek Dodiya

Abhishek Dodiya

Salt Farmers (Set of 2)

75 x 19" and 75 x 11"Metal scraps