Khoai Landscape IV - Ghanashyam Latua

Ghanashyam Latua

Khoai Landscape IV, 2020

10 x 16.5″Pen, Ink and Pin-Work on Paper