Khoai Landscape IV - Ghana Shyam Latua

Ghana Shyam Latua

Khoai Landscape IV

10 x 16.5 ″Pen, Ink and Pin-Work on Paper