Khoai Landscape I - Ghana Shyam Latua

Ghana Shyam Latua

Khoai Landscape I

10 x 16.5 ″Pen, Ink and Pin-Work on Paper