Transition III - Abhishek Chakraborty

Abhishek Chakraborty

Transition III

45 x 27 x 9 ″Bamboo, cane strips and cotton thread