Transition II - Abhishek Chakraborty

Abhishek Chakraborty

Transition II

51 x 21 x 8 ″Bamboo, cane strips and cotton thread