Transition I - Abhishek Chakraborty

Abhishek Chakraborty

Transition I

47 x 28 x 5 ″GI wires, metal grid, m seal, cane strips and cotton thread