Kalpvriksh - Vivek Das

Vivek Das

Kalpvriksh, 2020

3 x 2 x 1.5′Paper Mache