I celebrate Myself - Shahanshah Mittal

Shahanshah Mittal

I celebrate Myself, 2015

60 x 30 ″Acrylic on Canvas