Bhaaje Hari Naam - Shahanshah Mittal

Shahanshah Mittal

Bhaaje Hari Naam, 2021

40 x 88″Dry Pastels and Tea on Paper Board