Bhaaje Hari Naam - Shahanshah Mittal

Shahanshah Mittal

Bhaaje Hari Naam

40 x 88 ″Dry Pastels and Tea on Paper Board