Khoai Landscape X - Ghana Shyam Latua

Ghana Shyam Latua

Khoai Landscape X, 2020

10 x 33″Pen, Ink and Pin-Work on Paper