Khoai Landscape I - Ghana Shyam Latua

Ghana Shyam Latua

Khoai Landscape I, 2020

10 x 16.5″Pen, Ink and Pin-Work on Paper