Khoai Landscape VII - Ghana Shyam Latua

Ghana Shyam Latua

Khoai Landscape VII, 2020

10 x 16.5 ″Pen, Ink and Pin-Work on Paper