Tagara Series - Abhishek Dodiya

Abhishek Dodiya

Tagara Series, 2021

13.5 x 13.5″Metal Tagar, Cement and Scraps