Sonal Varshnaya

Sonal Varshnaya

Showing all 7 artworks

Sonal Varshnaya

man ki baat, 2022
13 x 11 ″ Etchings set of 5

Sonal Varshnaya

man ki baat, 2022
13 x 11 ″ Etching - set of 4

Sonal Varshnaya

man ki baat, 2022
13 x 11 ″ Etching - set of 4

Sonal Varshnaya

man ki baat, 2022
13 x 11 ″ Etching - set of 4

Sonal Varshnaya

man ki baat, 2022
13 x 11 ″ Etching - set of 4

Sonal Varshnaya

man ki baat, 2022
13 x 11 ″ Etching - set of 4

Sonal Varshnaya

Man ki Baat
13 x 11 ″ Etchings set of 25