Prokash karmakar

Prokash karmakar

Showing all 2 artworks

Prokash karmakar

Frail, 2000
36 x 30″ Oil on Canvas

Prokash karmakar

Frail, 2000
36 x 30″ Oil on Canvas